برای هیچکس
روبه روی هم نشستن و گریستن
یا
روبه روی هم نشستن و خندیدن
هیچ فرق ندارد
مهم با تو بودن است

پنج شنبه دوم 8 1387
X